Health Fair 2013 (July 21)

Executive Members: 2013-2014

Linda Nguyễn-Trần RPH (Treasurer), Denise Trang Nguyễn DDS (VP Dentistry), Kim Long Trần Pharm D (President), Khoa Q. Nguyễn MD (VP Medicine), Sanh Triệu RPH (VP Pharmacy), Hữu Anh Phạm DDS (Secretary)

Executive Members: 2019-2020


Executive Members: 2015-2016

Executive Members: 2011-2012
06/23/2019 VMSNA Picnic Lake Accotink Park

Nhiep Anh Gia VNPS Kathy Bich Loc.

Health Fair 2105 (14.02.2015)

2015 National Convention - by Nhat Hung

2015 National Convention - by Duc Nguyen (21-23.08.2015)

Spring Open House   (19.04.2015)

Health Fair 2105 (15.02.2015)

VIETNAMESE MEDICAL SOCIETY OF NORTHEAST AMERICA

                 Hội Y Tế Miền Đông Bắc Hoa Kỳ

Sang V. Tran, M.D. (VP Medicine), Long Kim Tran, Parm D (Secretary), Bich Long Nguyen, D.D.S. (VP Dentistry), Ava Bich Long Nguyen, Pharm D (VP Pharmacy), Linda Nguyen Tran, RPh (Treasurer), Anh H. Pham, D.D.S. (President)

2015 National Convention (21-22.08.2015)

2015 Health Fair (31.10.2015)

2016 Health Fair (07.02.2015) - Tet Cong Dong

Executive Members: 2017-2018

2016 Health Fair (06.02.2015) - Tet Cao Nien