VIETNAMESE MEDICAL SOCIETY OF NORTHEAST AMERICA

                 Hội Y Tế Miền Đông Bắc Hoa Kỳ

1. President:  Dược Sĩ Trần Kim Long
2. Vice President Medicine: Bác Sĩ Nguyễn Quốc Khoa
3. Vice President Dentistry: Nha Sĩ Denise Nguyễn Xuân Trang
4. Vice President Pharmacy: Dược Sĩ Sanh Triệu
5. Treasurer: Dược Sĩ Linda Ngọc Nguyễn-Trần
6. Secretary: Nha Sĩ Phạm Hữu Anh
7. CME Coordinator: Bác Sĩ Trần Văn Sáng


Contact form

Questions? Comments? Let us know.

Primary contacts

VMSNA ( Vietnamese Medical Society NE America, Inc )

P.O. Box 4971
Falls Church, VA 22044


E-mail: vmsna.us8@gmail.com