Executive committee

Dạ tiệc gây quỹ cho Hội Chợ Sức Khoẻ hè 2013 (21.04.2013)

Welcome to the Vietnamese Medical Society of Northeast America

1. President:  Dược Sĩ Trần Kim Long
2. Vice President Medicine: Bác Sĩ Nguyễn Quốc Khoa
3. Vice President Dentistry: Nha Sĩ Denise Nguyễn Xuân Trang
4. Vice President Pharmacy: Dược Sĩ Sanh Triệu
5. Treasurer: Dược Sĩ Linda Ngọc Nguyễn-Trần
6. Secretary: Nha Sĩ Phạm Hữu Anh
7. CME Coordinator: Bác Sĩ Trần Văn Sáng


Hội Chợ Sức Khoẻ (15.02.2015)

Hội Chợ Sức Khoẻ (14.02.2015)

VMSNA Spring Reunion 6/12/2016

Hội Chợ Sức Khoẻ Hè 2013 (21.07.2013)

 Hội Y Tế Miền Đông Bắc Hoa Kỳ Dạ Tiệc Mùa Thu

37th Anniversary of the VMSNA

08/31/2019

19.04.2015

Information

VIETNAMESE MEDICAL SOCIETY OF NORTHEAST AMERICA

                 Hội Y Tế Miền Đông Bắc Hoa Kỳ

2016 Health Fair 06-07.02.2016

06/23/2019 VMSNA Picnic Lake Accotink Park

Nhiep Anh Gia VNPS Kathy Bich Loc